Teréz-mise Farkasréten, 2019.09.17.

1./ A naimi ifjú feltámasztásának története (Lk 7,11-17) több más halottámasztási csodát juttat eszünkbe. Illés próféta feltámasztotta a careftai özvegyasszony fiát (1Kir 17,17-24); Elizeus próféta feltámasztotta a sunemi asszony fiát (2Kir 4,34); Szent Pál apostol troászi tartózkodása idején feltámasztotta Eutichészt (ApCsel 20,10). A történetek között vannak hasonlóságok: Illés háromszor borul a halottra, Elizeus kétszer, Pál apostol egyszer. A szent író ezzel felhívja a figyelmünket arra, hogy ők csak eszközök Isten kezében, a csodatevő valójában Isten. A naimi ifjú feltámasztásánál Jézus egyszer sem borul a halottra, s Lukács evangélista itt nevezi Jézust egyedül az Úr szóval (Lk 7,13Ö), ami a zsidóknál az Isten jelzésére volt fenntartva. Lukács ezzel a megszólítással hozza tudomásunkra, hogy Jézus isteni mivoltában cselekedte a csodát, vagyis ő nagyobb Illés és Elizeus prófétáknál, valamint Szent Pál apostolnál.
   Prohászka Ottokár püspök atya erről a történetről elmélkedve megjegyzi, hogy a lelkek nyomorúságát nekünk is át kell érezni, s akkor könyörület és mély szánalom ébred bennünk. Azokra a lelkekre gondol, akik bűnös életük miatt lelki halálban élnek. Nehemiás próféta szavaival folytatja, aki az Istentől elrugaszkodottakról értesülve ezt írja: „Amikor ennek hírét vettem, leültem, sírtam … és könyörögtem az ég Istenének színe előtt: »Uram, figyeljen füled és legyen nyitva a szemed, s hallgasd meg imámat, amelyet szolgáidért hozzád intézek.« (Neh 1,4-6) Igen, nekünk az a feladatunk, hogy közbenjárjunk a bűnös keresztényekért. Ők is az Anyaszentegyházhoz tartoznak, ők is az Egyháztól, mint anyától kaptak lelki életet a keresztség szentségében. Ahogy Jézus visszaadta a naimi ifjút az anyjának, úgy dolgozzunk mi is azon, hogy a tévelygő keresztényeket visszavezessük az Egyházba, s ezzel megörvendeztessük az Anyaszentegyházat. (vö. ÖM 6, 216)
 
2./ A lelkek megmentése ügyében kiváló mesterünk Lisieux-i Szent Teréz egyháztanító.    
     Teréz súlyos betegsége alatt komoly lelki megpróbáltatásokat élt át. Hitetlen kísértéseket élt át. Úgy érezte, hogy egy szinten van a hitetlenekkel.  Önéletrajzában azt írja, hogy „leült a bűnösök asztalához”, vagyis rájött, hogy hasonló hozzájuk. Most értette meg azt, hogy Isten megelőző kegyelme óvta meg őt a nagy bűnöktől. „Enélkül éppen olyan mélyre zuhantam volna, mint Mária Magdolna – írja –, de azt is tudom, hogy nekem Jézus többet engedett el, mint Magdolnának, mert nekem már előre elengedte… megakadályozva, hogy elbukjak.”
     Terézben bámulatos együttérzés volt a bűnösök iránt. Ez már kislány korában megmutatkozott, amikor buzgó imájával elérte, hogy a halálra ítélt gyilkos – Pranzini – a nyaktiló alatt váratlanul megcsókolta a börtönlelkész kezében lévő keresztet, ezzel fejezve ki bűnbánatát.
    Közismert a papokért végzett imádsága is, melyben azokat a kegyelmeket kéri számukra Istentől, melyek megőrzik őket szent hivatásuk gyakorlásában.
 
„Ó, Jézusom, örök Főpap!
   Tartsd meg papjaidat Szentséges Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik! Őrizd meg szeplőtelennek felkent kezüket, melyek naponként érintik Szentséges Testedet!
  Őrizd meg tisztán ajkukat, melyek Szentséges Véredtől piroslanak! Őrizd tisztán, az anyagiasságtól menten szívüket, melyek fennkölt papságod pecsétjét hordozzák. Növeld bennük az irántad való hűséget és szeretetet, és védd meg őket a világ fertőzésétől!
     Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának erejével a szívek átváltoztatásának erejét is! Áldd meg munkájukat gazdag gyümölccsel és add meg nekik egykor az örök élet koronáját!Ámen.”
 
3./ A Teréz-misszió XII. Országos Találkozója 2019. szeptember 28-án a veresegyházi  Szentlélek templomban (Szentlélek tér 1-3.) gyűjti össze a terézi lelkülettel imádkozókat. A gazdag program keretében 10 órakor dr. Versegi Beáta nővér az eucharisztikus élet lelkiségéről és gyakorlatáról tart előadást, melyet 11 órakor Bruno Thevenin  alapító atya előadása követ. A 12 órakor kezdődő szentmisét MARTON ZSOLT váci püspök mutatja be. Az országos találkozó a délután 3 órakor – Bruno atyával – együtt imádkozott irgalmasság rózsafüzérével és személyes áldással fejeződik be.
     Az országos találkozón terézi lelkülettel vegyünk részt. Ő mondta: „Azért jöttem a Kármelbe, hogy lelkeket mentsek, és főleg azért, hogy a papokért imádkozzam." Tegyük ezt mi is!