SZENTOLVASÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZZEL

Hiszekegyre: Ó Szeretet Istene! Ahányszor szívem dobban, annyiszor és számtalanszor akarom megújítani önfeláldozásomat, egész addig, „amíg az árnyékot fel nem váltja a valóság.” /Én4,6/ és Téged színről színre látván, mindörökké, szünet nélkül énekelem Irántad való szeretetemet.”

 
Miatyánkra: „Milyen édes, jó dolog az Istent Atyának szólítani.”
 
Hit: Nem kívánom látni a Jóistent a földön, pedig szeretem Őt. Nagyon szeretem a Szent Szűzet és a szenteket is, és őket sem kívánom látni. Inkább a hitből élek.
 
Remény: Menjen végbe bennem teljesen a Te akaratod, érkezzem meg arra a helyre, melyet énelőttem készítettél nekem.
 
Szeretet: „ Aki szeretetből fölvesz egy gombostűt,, megtéríthet vele egy lelket. Micsoda titok!”
 
Örvendetes titkok:
 
Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál: „Én is mélyen meg akarok hajolni a rám áradó mennyei kegyelmek súlya alatt és el akarom ismerni, hogy mindent onnan felülről kaptam.”
 
Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál: „Az ember érzi, hogy hajlandóságait, egyéni elgondolásait teljesen el kell felednie és azon az úton kell vezetnie a lelkeket, amelyet Jézus jelölt ki számukra, s nem a mi saját utunkon próbálni járatni őket.”
 
Akit te Szent Szűz e világra szültél: „Nem félhetek egy olyan Istentől, aki miattam oly kicsinnyé tette magát… szeretem Őt! Hisz Ő nem más, mint szeretet és irgalom!”
 
Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál: „Jézus kedvét leli abban, hogy megmutassa nekem az egyedüli utat, amely az isteni olvasztókemencéhez vezet, s ez az út a kicsi gyermek ráhagyatkozása, aki félelem nélkül alszik el Atyjának karjaiban.”
 
Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál: „Minden akadály ellenére az, amit a Jóisten akart, beteljesedett. Nem engedte meg a teremtményeknek, hogy azt tegyenek, amit akarnak, hanem az Ő és csakis az Ő akaratát…”
 
A világosság titkai:
 
Aki a Jordán vízében megkeresztelkedett: „Soha nem hallottam Őt beszélni, de érzem, hogy bennem van minden pillanatomban, vezet és sugallja, amit mondanom vagy tennem kell.”
 
Aki a kánai menyegzőn megmutatta isteni erejét: „A Mindenható Isten, az ég és a föld Teremtője, a világ egyetlen Ura és Mária, az ég Királynője hírül adják Önnek, hogy Fiuk Jézus Krisztus, a Királyok Királya frigyre lép Therese Martin kisasszonnyal.”
 
Aki Isten Országát meghirdette: „Apostoli hivatásom van…szeretném bejárni a földet, hirdetni nevedet a földön…de egy és egyetlen misszió nem elégítene ki engem, én egyszerre szeretném az Evangéliumot hirdetni mind az öt világrészen egészen a legeldugottabb kis szigetekig…Én nemcsak néhány évig szeretnék misszionárius lenni, hanem a világ teremtésétől az idők végezetéig.”
 
Aki a Tábor hegyen megmutatta isteni dicsőségét: „ A nagy szentek Isten dicsőségére dolgoztak, de én nagyon kicsi lélek vagyok. Én az Ő örömére dolgozom…”
 
Aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát: „ Ó, nem azért száll le minden nap az égből, hogy az aranycibóriumban maradjon, hanem azért, hogy egy másik Eget találjon magának, amely sokkal de sokkal kedvesebb számára, mint az első volt: az Ő képére teremtett lelkünk Egét, az imádandó Szentháromság élő templomát.”

Fájdalmas titkok:
 
Aki értünk vérrel verejtékezett: „A szív vértanúsága, a lélek rejtett szenvedése, és az, amit senki sem lát, az az igazi kereszt.
 
Akit értünk megostoroztak: „A világegyetem Teremtője egy szegény lélek imájára vár, hogy üdvözítsen más lelkeket, akiket éppen úgy, mint őt, vére árán váltott meg.”
Akit értünk tövissel megkoronáztak: „Meg kell tisztulnunk a szenvedésben, mint megtisztul az arany a tűzben.”
 
Aki értünk a keresztet hordozta: „ Jézus a legjobban kiválasztott keresztet küldte el nekünk, amelyet végtelen szeretetében kigondolhatott… Miért panaszkodnánk, amikor őt magát Istentől vert embernek és megalázottnak tekintették.”
 
Aki értünk a kereszten meghalt: „És én elhatároztam, hogy lélekben ott fogok állni a Kereszt lábánál, hogy összegyűjtsem az onnan aláhulló isteni harmatot, megértve, hogy ezután a lelkekre kell széthintenem azt.”
 
Dicsőséges titkok:
 
Aki feltámadt a halottak közül: „ Az égben a Jóisten minden választottjának annyi dicsőséget fog adni, amennyinek az hordozója lenni tud, s hogy nincs irigyelnivalója a legutolsónak a legelsőtől.”
 
Aki a mennybe felment: „ Miután Jézus felment a mennybe, csak azokon a nyomokon követhetem, amelyeket ő hátra hagyott, de hogy világítanak, hogy illatoznak ezek a nyomok! Nem kell mást tennem, mint az evangéliumba pillantani, máris szívom magamba Jézus életének az illatát és tudom, hogy merre fussak.”
 
Aki nekünk a Szentlelket elküldte: „A bérmálás a szeretet szentsége. A Szentlélek azzal az erővel ajándékoz meg, amellyel szerethetünk és szenvedhetünk.”
 
Aki Téged Szent Szűz a mennybe felvett: A Szent Szűzet kérni nem ugyanaz, mint a Jóistent kérni. A Szent Szűz jól tudja, hogy mit kell tennie a kis kéréseimmel, hogy meg kell mondania vagy nem kell megmondania… Végülis neki kell látnia, hogy ne kényszerítse a Jóistent meghallgatásomra, hogy hagyja, hogy mindenben saját akarata szerint járjon el.”
 
Aki Téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott: „Jól tudjuk, hogy a Szent Szűz az Ég és a Föld Királynője, de inkább anya, mint királynő.”
 /Összeállította: Csillag Éva/