KERESZTÚT

A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZZEL

A mi Urunk az Olajfák Hegyén élvezte a Szentháromság minden gyönyörét és halálküzdelme mégsem volt kevésbé gyötrelmes. Titok ez, de biztosítom magát, hogy valamit megértek belőle az által, amit magam is kiállok.
 
 
I. JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK
 
V: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
F: Mert szent kereszted által megváltottad a világot!
 
Sohasem tettem úgy, mint Pilátus, aki nem akarta meghallgatni az igazságot. Mindig azt mondtam a jó Istennek: Ó Istenem, meg akarlak hallgatni. Kérlek, válaszolj, amikor alázattal kérdem Tőled: Mi az igazság? Add, hogy úgy lássam a dolgokat, amint vannak, hogy semmi se hintsen port a szemembe.
 
Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 
 
II. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET
 
V: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
F: Mert szent kereszted által  megváltottad a világot!
 
Nos, megkezdtem a Keresztutat, és íme, hirtelen olyan heves szeretet ragadott magával a jó Isten iránt, hogy csak úgy tudom kifejezni, ha azt mondom, hogy olyan volt, mintha egészen tűzbe merítettek volna. Ó, micsoda tűz és micsoda édesség egyszerre! Szeretettől égtem és éreztem, hogy egy percig, egy pillanatig sem tudtam volna elviselni ezt a lángolást anélkül, hogy meg ne halnék. Akkor értettem meg, hogy mit mondanak a szentek erről az állapotról, amit ők gyakran tapasztaltak. Ami engem illet, csak egyszer és csak egy pillanatig éreztem, aztán nyomban visszaestem szokásos szárazságomba.
 
Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 
 
III. JÉZUS ELŐSZÖR ROSKAD LE A KERESZT ALATT
 
V: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
F: Mert szent kereszted által  megváltottad a világot!
 
Ha azt mondanám magamban, például: Megszereztem ezt az erényt, biztos vagyok benne, hogy gyakorolni is tudom. Mert akkor ez azt jelentené, hogy saját erőmre támaszkodom, és amikor valaki idejut, a mélységbezuhanást kockáztatja. Ha alázatos vagyok, ha mindig egészen kicsi maradok, mindig jogom lesz rá, hogy – anélkül, hogy a jó Istent megbántanám – kis ostobaságokat kövessek el halálomig. Nézze a kisgyermekeket: állandóan törnek-zúznak, esnek, mindamellett nagyon szeretik a szüleiket. Amikor tehát elesem, ez még inkább észre véteti velem semmiségem, és arra késztet, hogy elgondolkozzam: Mit tennék, mi lenne belőlem, ha saját erőmre támaszkodnék?!...
 
Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
IV. JÉZUS ÉDESANYJÁVAL TALÁLKOZIK

 

V: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged !

F: Mert szent kereszted által  megváltottad a világot !

 
S mert nem talált semmilyen segítséget a földön, a szegény kis Teréz is Égi Édesanyja felé fordult, s tiszta szívéből imádkozott, hogy könyörüljön meg rajta végre… A Szent Szüzet hirtelen szépnek láttam, olyan szépnek, amilyen szépet életemben nem láttam még, arcáról jóság és kimondhatatlan gyöngédség sugárzott, de az, ami a lelkem mélyére hatolt, a, „Szent Szűz elragadó mosolya” volt. S ekkor minden fájdalmam elcsitult, szememből két nagy könnycsepp fakadt s gördült le az arcomon csendesen, de ezek a legtisztább öröm könnyei voltak… Ó, gondoltam, a Szent Szűz rám mosolygott, milyen boldog vagyok… de soha nem fogom elmondani, senkinek, mert akkor szétfoszlik a boldogságom.
 
Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 
 
V. CIRENEI SIMON ÁTVESZI A KERESZTET
 
V: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
F: Mert szent kereszted által  megváltottad a világot!
 
Ne gondoljátok, hogy amikor az Égben leszek, sült galambot repítek a szájukba… Nekem sem volt ebben részem, de nem is kívántam. Lehet, hogy nagy megpróbáltatásaik lesznek, de majd küldök világosságot, hogy értékeljék és szeressék őket. Azt kell majd mondaniuk, amit én: „ Uram örömmel tölt el minden tetted ”
 
Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 
 
VI. VERONIKA KENDŐJÉVEL LETÖRLI JÉZUS VERÍTÉKÉT
 
V: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
F: Mert szent kereszted által  megváltottad a világot!
 
Este Keresztes Szt. János szavait idézte nekem: „ Tépjétek szét az édes találkozás fátyolát” Ezeket a szavakat mindig a szeretet okozta halálra alkalmaztam, ami után vágyom. A szeretet nem koptatja el életem vásznát, szétszakítja majd egy mozdulattal.
Mekkora vággyal és milyen vigasszal ismételgettem szerzetesi életem kezdete óta Keresztes Szt. János Atyánk másik mondását: „Az a legfontosabb, hogy a lélek sokat gyakorolja magát a szeretetben azért, hogy gyorsan felemésztve magát ne álljon meg egyáltalán itt lenn, hanem hamar odajusson, hogy Istenét szemtől-szembe láthassa.”
 
Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 
 
VII. JÉZUS MÁSODSZOR ROSKAD LE A KERESZT ALATT
 
V: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
F: Mert szent kereszted által  megváltottad a világot !
 
Nagyon is megértettem, hogy Szt. Péter elesett. Ez a szegény Szt. Péter önmagára támaszkodott ahelyett, hogy egyedül a jó Isten erejére támaszkodott volna. Ebből arra következtettem, hogy ha azt mondanám: „Ó Istenem, jól tudod, annyira szeretlek, hogy nem tudnék hitellenes gondolatot táplálni, kísértéseim hevesebbekké válnának, és bizonyára elesnék.
Biztos vagyok benne, hogy ha Szt. Péter alázattal azt mondta volna Jézusnak: „ Adj nekem kérlek, erőt ahhoz, hogy mindhalálig kövesselek”, azonnal megkapta volna.
Abban is biztos vagyok, hogy Urunk nem mondott többet Apostolainak oktatásával és érzékelhető jelenlétével, mint amennyit nekünk mond kegyelmével jó sugallataival. Azt is mondhatta volna Szt. Péternek: Kérd tőlem az erőt, hogy meg tedd azt, amit akarsz. De nem. Mert meg akarta mutatni neki gyengeségét, és mert neki magának is meg kellett tapasztalnia - mielőtt a bűnösökkel teli Egyházat kormányozta volna – mire jut az ember Isten segítsége nélkül. … Eleste előtt azt mondta neki Urunk: „Amikor megtérsz, erősítsd meg testvéreid”
Ezzel azt akarja mondani: Saját tapasztalatod alapján győzd meg őket az emberi erők gyengeségéről.
 
Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

 

 

VIII. JÉZUS SZÓL A SÍRÓ ASSZONYOKHOZ
 
V: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
F: Mert szent kereszted által  megváltottad a világot!
 
 
Hogy a könnyek völgyének száműzetését elviselhessem,
Az én Isteni Üdvözítőm tekintetére van szükségem.
E szeretettől áthatott tekintet varázsa nem titok előttem,
A Menny boldogságának előízét tapasztaltatja meg velem.
Jézusom rám mosolyog, ha Felé sóhajtok,
S egyszerre csak könnyűvé válik számomra a hit próbatétele.
Az én Istenem tekintete, az Ő elbűvölő mosolya,
Ez az én Mennyországom!...
Az én Mennyországom az, ha az én imádott Istenemre mosolygok,
Amikor el akar rejtőzni előlem, hogy megpróbálja hitemet,
Ha ott szenvedek remélve, hogy ő továbbra is néz engem,
Ez az én Mennyországom!...”
 
Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 
 
IX. JÉZUS HARMADSZOR ROSKAD LE A KERESZT ALATT

 

V: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

F: Mert szent kereszted által  megváltottad a világot!

 
Jézusról nevezett Ágnes anya kérdésére:” Mit ért azon, hogy kisgyermeknek kell maradni a jó Isten előtt” Teréz ezt válaszolta:
„Azt jelenti, hogy elismerjük semmiségünket, mindent a jó Istentől várunk, mint kicsi gyermek is mindent apjától vár. Azt jelenti, hogy semmiért sem nyugtalankodunk, nem gyűjtünk vagyont.
Tudtam, hogy képtelen vagyok biztosítani életszükségletem, a Mennyei örök életet. Tehát mindig kicsi maradtam és így nem volt más foglalkozásom, mint az, hogy virágokat szedjek és felajánljam azokat a jó Isten tetszésére.
Kicsinek lenni még azt jelenti, hogy erényeinket nem tekintjük saját erőnkből fakadónak, hanem felismerjük, hogy ez a jó Isten kincse, amit kisgyermeke kezébe ad, hogy akkor használja fel, amikor szükségét érzi. De ez mindig a jó Isten kincse. Végül azt is jelenti, hogy nem csüggedünk el hibáink miatt, mert a gyermekek gyakran esnek, de túl kicsik ahhoz, hogy nagy bajt okozzanak maguknak.
 
Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 
 
X. JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL
 
V: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
F: Mert szent kereszted által  megváltottad a világot !
 
Életem alkonyán üres kezekkel jelenek meg színed előtt, mert nem kérem tőled Uram, hogy számba vedd a műveimet. A mi igaz voltunk csupa folt Teelőtted. Én tehát a te Igazvoltodba akarok felöltözni és Szeretetedtől akarom megkapni azt, hogy mindörökre bírjalak Téged. Más trón és más korona, mint Te, nem kell nekem, ó én Édesem!... A Te szemedben semmi az idő, egy nap ugyanannyi, mint ezer év, tehát egy szempillantás alatt olyanná tudsz tenni engem, hogy megjelenhessek a színed előtt.
 
Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 
 
XI. JÉZUST KERESZTRE SZEGEZIK
 
V: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged !
F: Mert szent kereszted által  megváltottad a világot!
 
Igen nagyon kellemetlen, ha akkor néznek nevetve valakire, amikor szenved. De arra gondolok, hogy Urunkat a kereszten szintén így nézték szenvedései közepette. Sőt az még rosszabb volt, mert gúnyolódtak is vele. Nem azt mondja az Evangélium, hogy fejüket csóválva nézték? Az a gondolat segített, hogy jó szívvel ajánljam fel ezt az áldozatot.
 
Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 
 
XII. JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN
 
V: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
F: Mert szent kereszted által  megváltottad a világot!
 
S hogy benne élhessek a tökéletes Szeretetben, FELAJÁNLOM MAGAMAT MINT A TE IRGALMAS SZERETETED EGÉSZEN ELÉGŐ ÁLDOZATÁT, könyörögve, hogy égess engem szüntelenül, hogy lepjék el lelkem a benned felgyülemlett végtelen gyöngédség hullámai  s hogy én így Szereteted Vértanúja legyek, ó, én Istenem!...
S ha már felkészített ez a Vértanúság arra, hogy megjelenhessek előtted, hadd haljak meg tőle, hogy azonnal belevethesse magát a lelkem a Te Irgalmas Szereteted örök ölelésébe…
Ó, én Édesem, minden szívdobbanásommal és számtalanszor meg akarom újítani ezt a felajánlásomat, mindaddig, amíg el nem tűnnek az árnyak s én Színed Örökkévaló Látásában mondhatom mindig újra és újra, hogy Szeretlek!...
 
A Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz,
Franciska Mária rel. Carm. Ind.
 
A Szentháromság ünnepén.
A kegyelem évében, 1895-ben, június 9-én.
 
Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 
 
XIII.JÉZUS TESTÉT LEVESZIK A KERESZTRŐL
 
V: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
F: Mert szent kereszted által  megváltottad a világot !
 
Ne higgyék, hogy a halál gondolata olyan élénk örömöt ébreszt bennem, mint például egykor az a gondolat, hogy egy hónapra Trouville-ba vagy Alenconba   megyünk. Már nem tudom, mi az élénk öröm. Egyébként nem is akarom örömünnepként felfogni. Nem ez vonz benne. Nem sokat gondolok arra az örömre, melyben az égben lesz részem, inkább arra várok szívdobogva, hogy mennyi szeretetet kapok majd és adhatok. És aztán mindarra a jóra gondolok, amit halálom után szeretnék tenni a földön.
 
Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 
 
XIV. JÉZUST SÍRBA TESZIK
 
V: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
F: Mert szent kereszted által  megváltottad a világot!
 
Nagypénteken, Jézus meg akarta adni nekem a reményt, hogy nemsokára láthatom őt az Égben…Ó! Milyen édes számomra ez az emlék!... Miután éjfélig maradtam a sírnál, visszatértem kis cellánkba, de éppen csak hogy a párnára tettem a fejemet, mikor úgy éreztem, mintha valami hullám hömpölyögne, hömpölyögne bugyborékolva egészen az ajkamig. Nem tudtam, hogy mi az, de azt hittem, hogy talán meghalok és a lelkemben eláradt az öröm… De mivel a lámpákat már elfújtam, azt mondtam magamnak: várnom kell reggelig, hogy megbizonyosodhassam boldogságom felől, mert úgy rémlett, hogy vért hánytam. A reggel nem sokáig váratott magára, s mikor felébredtem, rögtön arra gondoltam, hogy valami örvendetes dolgot fogok megtudni s közeledvén az ablakhoz, megállapíthattam, hogy nem csalódtam… Ó, nagy öröm töltötte el a lelkemet, mélységesen meg voltam győződve arról, hogy Jézus halálának évfordulóján hallatta velem első hívó szavát. Olyan volt ez, mint egy édes és távoli zsongás, amely a Jegyes érkezését jelezte nekem.
 
Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 
 
BEFEJEZŐ IMA
 
Köszönöm, ó én Istenem! minden kegyelmedet, különösen azt, hogy átbocsátottál a szenvedés tűzpróbáján. Kezemben a Kereszt jogarával örömmel emelem rád tekintetemet az utolsó napon; mivel oly kegyes voltál, hogy ezt a drága Keresztet adtad osztályrészemül, remélem, hogy hasonlítani fogok hozzád és megdicsőült testemen ott ragyognak majd Szenvedésed szent sebhelyei….
Remélem, a földi száműzetés után a Hazába örvendezni fogok Neked, de nem akarok érdemeket gyűjteni a Mennyországra, egyedül Szeretetedért akarok dolgozni, azzal az egyetlen céllal, hogy neked örömet szerezzek, hogy vigasztaljam Szent Szívedet és lelkeket mentsek, akik majd mindörökre szeretnek téged.