Kis Szent Teréz az imádság értékéről – 2013.03.17.

 1./ A Teréz-misszió tagjai naponta imádkoznak egy papért, szerzetesért, papnövendékért. Milyen értéke van ennek az imának? - kérdezhetjük. Választ kapunk erre Lisieux-i Szent Teréz egyik leveléből. Kis Szent Teréz – mint tudjuk – élete utolsó szakaszában imádkozott egy Kínában működő francia misszionáriusért, Roulland atyáért, sőt levelezésben is állt vele. Halála előtt négy hónappal – 1897. május 9-én – keltezett levelében arról ír, hogy ő nagyon keveset vagy éppenséggel semmit sem tehetne egyedül a misszióért, de Roulland atya oldalán mégis valami hasznát látják imájának. Úgy fogalmaz, hogy ő ugyan egy „kis zéró” (kis nulla), de amint a „nulla” egy szám mellett áll, megsokszorozza, megtízszerezi értékét. Roulland atya az „1-es”, Teréz pedig a „nulla”. Csak a lényeg, hogy a „nulla” ne a szám előtt álljon, hanem a számérték mögött. (Nem így: 01, hanem így: 10) „Oda helyezett engem Jézus – írja levelében Teréz – és remélem, hogy mindig ott maradok, imával és áldozattal messziről követve önt.”

Teréz imája – melyet naponta elmondott a misszionárius atyáért – így lett értékes. Roulland atya 27 évvel később úgy nyilatkozott Teréz közbenjáró imádságáról, hogy „megtízszerezte misszionáriusi munkáját”. Hasonló ehhez a Teréz-missziós tagok napi imádsága, amelyet egy-egy papért, szerzetesért mondanak el: megsokszorozza munkájának hatékonyságát.
 
2./ Ferenc pápa első megszólalásában a hívek imáját kérte. Ilyet még nem láttunk! A roppant puritán megjelenésű argentin pápa nem beszédet mondott a sok százezres hívőseregnek, hanem velük együtt elimádkozott egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőséget XVI. Benedek emeritus pápáért. Ezután így szólt: „Most szeretnék áldást adni, de előbb, előtte szívességet kérek tőletek. Mielőtt a püspök megáldaná a népet, azt kérem, hogy ti imádkozzatok az Úrhoz, hogy Ő megáldjon engem: a nép imáját kérem, amely áldást kér püspöke számára. Mondjuk el csendben ezt az imát, a ti imádságotokat kérem.”
     A piros mocétum (körgallér) nélkül, csak fehér reverendában megjelenő Szentatya ekkor imára kulcsolta kezét, mélyen meghajolt – s a hívek tömege néma csendben ugyancsak imába  mélyült. Ezekben a néma másodpercekben a szavaknál sokkal kifejezőbb kommunikáció valósult meg: az imádság „hullámsávján” jött létre egy mindennél szorosabb lelki egység.
     Ferenc pápa az imádság eszközével tudta bevonni a közös ünneplésbe a televízió előtt ülő hívők millióit. Névadójának, Assisi Szent Ferencnek egyszerűségével és mély hitével örökre emlékezetes perceket szerzett nekünk.
     A látottak alapján mondhatjuk, hogy Ferenc pápa is Lisieux-i Szent Teréz „kis útján” jár.

     A Teréz-missziósok imádkozzanak Ferenc pápáért is! - A közös ima a leghatékonyabb erő!